NIMBUS

 

Välkommen till Nimbus Bygg & Projektledning

Ett kompetent och snabbfotat lag som sätter fokus på

tid, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö

NIMBUS BYGG & PROJEKTLEDNING AB

 

Nimbus Bygg & Projektledning AB erbjuder organisationer för genomförande av byggprojekt.

 

Vår kompetens anlitas med fördel i projekt som kräver lite mer, antingen i komplexitet, samarbete, tids- och kostnadsstyrning eller helt enkelt att det är ett av kunden prioriterat och viktigt projekt.

 

Vår styrka, förutom den erfarenhet och kompetens som framgår av våra CV:n, är att vi tillsammans utfört många utmanande projekt med gott resultat, i form av kravställd ekonomi, tid, kvalitet och fortsatt samarbete.

 

Vi är idag 7 anställda i bolaget och kommer att växa i takt med att vi engageras i framtida projekt. Vårt mål är att driva 2-3 projekt med en personalstyrka på totalt 10-15 personer.

 

Kunskapen inom byggmarknaden tillsammans med ett stort kontaktnät säkerställer att vi kan få fram erforderliga resurser i rätt tid, rätt kostnad och rätt kvalitet. Vi behärskar hela processen från tidigt skede till överlämnande åt driftsorganisation, allt efter kundens önskemål.

 

Nimbus kommer inte att åta sig uppdrag som vi inte kan garantera kunden en säker och avtalsenlig leverans.

 

 

 

 

KONTAKTA OSS

Vänligen inkludera inga känsliga personuppgifter*
Näckrosvägen 24, 169 37 Solna

076-304 42 20

 
 
 
 
 

FOKUSOMRÅDEN

 

 

Tid

 

Idag är det vanligt med korta produktionstider. Tekniken ligger i framkant och det går snabbare från ritbordet till produktionen. Nimbus sätter stort fokus på att hålla ner produktionstiden och upprättar därför huvudtidplaner, produktionstidplaner och 3-veckorstidplaner. Genom täta avstämningar av dessa med inblandade parter säkerställer man avtalad färdigställande tid.  

Ekonomi

 

Nimbus arbetar med ekonomi i flera steg och nivåer. Vi arbetar med slutkostnadsprognoser, kalkyler, budgetar och specifika kostnadsuppföljningar.

Detta för att ha full kontroll och styrning under projekttiden samt säkerställa projektekonomin. 

Kvalitet

 

Rätt kvalitet i alla led skall genomsyra hela byggprocessen.

Detta leder till framgångsrika projekt, dvs rätt produkt till rätt kostnad och i rätt tid.

Nimbus ombesörjer, med stor yrkeskunskap, att rätt kvalitet levereras med hjälp av noggrann kontroll och uppföljning enligt fastställda rutiner. 

 

Arbetsmiljö

 

Samtliga som är delaktiga i ett projekt skall verka för god arbetsmiljö, både i produktion och på platskontoret. Nimbus är medvetena om att byggarbetsplatser är levande miljöer i ständig förändring. Därför krävs det en god planering och efterlevnad av ställda krav såväl från myndigheter som projektspecifika. 

Om oss

 

 

Nimbus Bygg & Projektledning är ett konsultföretag som inriktar sig på Projekt- och byggledning, Construction Management samt inköp/upphandling 

Hitta till oss

 

 

Nimbus Bygg & Projektledning AB

Näckrosvägen 24, 169 37 SOLNA

 

Kontakt

 

 

info@nimbusbygg.se

076-304 42 20

 

Copyright © All Rights Reserved